Trainingtutor   FaceBook Twitter

Prova de nivell idiomes > Xinès


  Pregunta 1
 1. Zhè ______ yīfu duōshǎo qián?
 2. 这 _______衣服多少钱?
 3. A - ge / 个
  B - jiàn / 件
  C - tiáo / 条
  D - běn / 本
  Pregunta 2
 4. liǎng tiān_______, wǒ mǎi le yì tiáo qúnzi.
 5. 两天 _______,我买了一条裙子。
 6. A - qián / 前
  B - hòu / 后
  C - shang / 上
  D - xià / 下
  Pregunta 3
 7. Sān nián qián, wǒ qù_______Zhōngguó.
 8. 三年前,我去 _______中国。
 9. A - zài / 在
  B - le / 了
  C - guo / 过
  D - lái / 来
  Pregunta 4
 10. Wǒde jiā_______gōngyuán.
 11. 我的家 _______公园。
 12. A - Kàojìn / 靠近
  B - pángbian / 旁边
  C - fùjìn / 附近
  D - jìn / 近
  Pregunta 5
 13. Xià ge xīngqī_______kǎoshì_______.
 14. 下个星期 _______ 考试 _______。
 15. A - jiù yào, le / 就要,了
  B - huì, le / 会,了
  C - zài, le / 在,了
  D - kuài yào, le / 快要,了
  Pregunta 6
 16. _______nǐ, kěyǐ bāng wǒ kāi yíxià kōngtiáo ma?
 17. _______你,可以帮我开一下空调吗 ?
 18. A - máfan / 麻烦
  B - duìbuqǐ / 对不起
  C - qǐng wèn / 请问
  D - nǐ hǎo / 你好
  Pregunta 7
 19. Yígòng duōshǎo qián?
 20. A:一共多少钱?
 21. Yígòng sānshísì kuài sì máo.
 22. 一共三十四块四毛。
 23. Gěi nǐ sìshí kuài.
 24. A:给你四十块。
 25. Zhǎo nǐ_______.
 26. B:找你 _______。
 27. A - wǔ kuài / 五块
  B - wǔ kuài sì máo / 五块四毛
  C - wǔ kuài liù máo / 五块六毛
  D - wǔ kuài sān máo / 五块三毛
  Pregunta 8
 28. Nǐ xǐhuan chī dàn’gāo_______miànbāo?
 29. 你喜欢吃蛋糕 _______面包?
 30. A - huòzhě / 或者
  B - kěshì / 可是
  C - háishì / 还是
  D - háiyǒu / 还有
 31. Pregunta 9
 32. Zhè shì wǒ_______cì lái Shànghǎi.
 33. 这是我 _______次来上海
 34. A - èr / 二
  B - dì èr / 第二
  C - liǎng / 两
  D - dì liǎng / 第两
  Pregunta 10
 35. Wǒ_______Zhōngguó wénhuà_______.
 36. 我 _______中国文化 _______。
 37. A - shuō, gǎn xìngqù / 说,感兴趣
  B - kàn, gǎn xìngqù / 看,感兴趣
  C - juéde, gǎn xìngqù / 觉得,感兴趣
  D - duì, gǎn xìngqù / 对,感兴趣
  Pregunta 11
 38. Wǒmen jiāxiāng de xiàtiān_______nǐmen zhèlǐ rè.
 39. 我们家乡的夏天 _______你们这里热。
 40. A - hé / 和
  B - méiyǒu / 没有
  C - yíyàng / 一样
  D - xiàng / 像
  Pregunta 12
 41. Zhè pán niúròu jiǎozi_______xián, yǒu dàn_______de ma?
 42. 这盘牛肉饺子 _______咸,有淡 _______的吗?
 43. A - yìdiǎnr, yídiǎnr / 一点儿,一点儿
  B - yìdiǎnr, yǒu diǎnr / 一点儿,有点儿
  C - yǒu diǎnr, yìdiǎnr / 有点儿,一点儿
  D - yǒu diǎnr, yǒudiǎnr / 有点儿,有点儿
  Pregunta 13
 44. Nǐ zài zuò shénme ne? _______.
 45. 你在做什么呢? _______。
 46. A - wǒ xuéxí Hànyǔ le / 我学习汉语了
  B - wǒ xuéxí le Hànyǔ / 我学习了汉语
  C - wǒ zài xuéxí Hànyǔ / 我在学习汉语
  D - wǒ yào xuéxí Hànyǔ le / 我要学习汉语了
  Pregunta 14
 47. Wǒde lǎobǎn chūchāi le, _______zhè liǎng tiān yìzhí méi jiàn dào tā.
 48. 我的老板出差了, _______这两天一直没见到他。
 49. A - yīnwèi / 因为
  b - guàibudé / 怪不得
  C - kěyǐ / 可以
  D - yuánlái / 原来
  Pregunta 15
 50. Wǒ xiānsheng xǐhuan_______zǒulù_______chànggē.
 51. 我先生喜欢 _______走路 _______唱歌。
 52. A - yìbiān, yìbiān / 一边,一边
  B - búdàn, érqiě / 不但,而且
  C - yòu, yòu / 又,又
  D - yīnwèi, suǒyǐ / 因为,所以
  Pregunta 16
 53. _______Běijīng, nǐ_______qù guo Zhōngguó nǎge chéngshì?
 54. _______北京,你 _______去过中国哪个城市?
 55. A - búdàn, érqiě / 不但,而且
  B - yòu, yòu / 又,又
  C - chúle, hái / 除了,还
  D - dōu, yě / 都,也
  Pregunta 17
 56. Wǒmen cānjiā lǚxíngtuán ba, _______fāngbiàn_______shěngqián.
 57. 我们参加旅行团吧, _______方便 _______省钱。
 58. A - yòu, érqiě / 又,而且
  B - jì, jì / 既,既
  C - yìbiān, yìbiān / 一边,一边
  D - yòu, yòu / 又,又
  Pregunta 18
 59. Wǒde gēge huì kāichē, _______tā méiyǒu chē.
 60. 我的哥哥会开车, _______他没有车。
 61. A - kěshì / 可是
  B - yīnwèi / 因为
  C - suǒyǐ / 所以
  D - rúguǒ / 如果
  Pregunta 19
 62. Nǐ xiǎng qù Chángchéng, zěnme duì sījī shuō: _______
 63. 你想去长城,怎么对出租车司机说: _______
 64. A - Qù Chángchéng zěnme zǒu? / 去长城怎么走?
  B - Zěnme zǒu qù Chángchéng? / 怎么走去长城?
  C - Wǒmen shénme qù Chángchéng? / 我们什么去长城?
  D - Wǒmen zěnme le qù Chángchéng? / 我们怎么了去长城?
  Pregunta 20
 65. Xiànzài de gōngzuò bù hǎo zhǎo, zhè jù huà de yìsi shì: _______
 66. 现在的工作不好找,这句话的意思是: _______
 67. A - xiànzài de gōngzuò bù hǎo / 现在的工作不好
  B - xiànzài de gōngzuò nán zhǎo / 现在的工作难找
  C - xiànzài de rén bú yuànyì zhǎo gōngzuò / 现在的人不愿意找工作
  D - xiànzài zhǎo gōngzuò hěn jiǎndān / 现在找工作很简单
  Pregunta 21
 68. Tā_______ài chī ròu. Chúle ròu, tā shénme dōu bù xǐhuan chī.
 69. 他 _______爱吃肉,除了肉,他什么都不喜欢吃。
 70. A - Jìng / 净
  B - dōu / 都
  C - bú / 不
  D - yǒudiǎnr / 有点儿
  Pregunta 22
 71. Jīntiān zhème lěng, tā_______yě bù chūqù.
 72. 今天这么冷,他 _______也不出去。
 73. A - wèishénme / 为什么
  B - wèishínme / 为什么
  C - bù zěnme / 不怎么
  D - shuō shénme / 说什么
  Pregunta 23
 74. Shū shang de zì tài xiǎo le, wǒ méi dài yǎnjìng, _______.
 75. 书上的字太小了,我没戴眼镜, _______。
 76. A - bú kàn qīngchǔ / 不看清楚
  B - kàn bù qīngchǔ / 看不清楚
  C - kàn de qīngchu / 看得清楚
  D - kàn méi qīngchu / 看没清楚
  Pregunta 24
 77. Zhēn méi xiǎng dào tā_______huì bāo jiǎozi.
 78. 真没想到他 _______会包饺子。
 79. A - tūrán / 突然
  B - qíguài / 奇怪
  C - jìng / 竟
  D - yǐjīng / 已经
  Pregunta 25
 80. Tā fēicháng xǐhuan kàn diànshì, _______kěyǐ wàng le shuìjiào.
 81. 他非常喜欢看电视,_______可以忘了睡觉。
 82. A - tūrán / 突然
  B - yǐjīng / 已经
  C - shènzhì / 甚至
  D - zhēn de / 真的
  Pregunta 26
 83. Zhè jiàn yīfu tài guì le, wǒ mǎi_______.
 84. 这件衣服太贵了,我买 _______。
 85. A - le / 了
  B - de qǐ / 得起
  C - bù qǐ / 不起
  D - bù kěyǐ / 不可以
  Pregunta 27
 86. Zhèlǐ de chūntiān_______guāfēng, _______xiàyǔ.
 87. 这里的春天 _______刮风, _______下雨。
 88. A - rúguǒ, jiù / 如果,就
  B - búshì, jiùshì / 不是,就是
  C - yìbiān, yìbiān / 一边,一边
  D - yǒude, yǒude / 有的,有的
  Pregunta 28
 89. Lái Zhōngguó yǐhòu, tā mànman xǐhuan_______le Zhōngguó cài.
 90. 来中国以后,他慢慢喜欢 _______了中国菜。
 91. A - qǐ / 起
  B - chī / 吃
  C - shang / 上
  D - lái / 来
  Pregunta 29
 92. Zhème wǎn le tā hái méi huíjiā, wǒ_______yǒuxiē dānxīn
 93. 这么晚了他还没回家,我 _______有些担心。
 94. A - fēicháng / 非常
  B - bù miǎn / 不免
  C - yào / 要
  D - xiǎng / 想
  Pregunta 30
 95. Tā_______zìyǐ jiā de dìzhǐ dōu jì bú zhù.
 96. 她 _______自已家的地址都记不住。
 97. A - shì / 是
  B - lián / 连
  C - duì / 对
  D - yě / 也
  Pregunta 31
 98. Zhōumò de liánhuānhuì zěnme ānpái, nǐ yǒushù ma?“Yǒushù”de yìsi shì_______.
 99. 周末的联欢会怎么安排,你有数吗?“有数”的意思是 _______
 100. A - rènshi / 认识
  B - zhīdào / 知道
  C - yǒu shíjiān / 有时间
  D - yǒushì / 有事
  Pregunta 32
 101. Tā zuò de fàn hǎochī jí le.“Hǎochī jí le”de yìsi shì_______.
 102. 她做的饭好吃极了。“好吃极了”的意思是 _______。
 103. A - bú tài hǎochī / 不太好吃
  B - hěn hǎochī / 很好吃
  C - mǎmǎhǔhǔ / 马马虎虎
  D - hěn nán chī / 很难吃
  Pregunta 33
 104. Guānyú xiǎo Zhāng de qíngkuàng, tā shì yí wèn sān bù zhī.
 105. 关于小张的情况,她是一问三不知
 106. “yí wèn sān bù zhī”de yìsi shì_______.
 107. “一问三不知”的意思是 _______。
 108. A - zhīduào hěn duō / 知道很多
  B - zhīdào yìdiǎnr / 知道一点儿
  C - yǒu sān ge qíngkuàng bù zhīdào / 有三个情况不知道
  D - yìdiǎn yě bù zhīdào / 一点也不知道
  Pregunta 34
 109. Qùnián wǒmen fù Měi, qiāndìng le bù shǎo zhòng dà______.
 110. 去年我们赴美,签订了不少重大 ______。
 111. A - xiéyì / 协议
  B - hétong / 合同
  C - xié hé / 协合
  D - hé yì / 合议
  Pregunta 35
 112. Tā zhè cì lái Huá zhǔyào shì xiǎng zuò chéng jǐ bǐ shēngyi. ______shēngyi zuò wán
 113. 他这次来华主要是想做成几笔生意。______生意做完
 114. háiyǒu shíjiān de huà, ______qù kǎochá tóuzī huánjìng.
 115. 还有时间的话,______去考察投资环境。
 116. A - bùrán, jiù / 不然,就
  B - jiǎrú, jiù / 假如,就
  C - bùrán, hái / 不然,还 D - tǎngruò, hái / 倘若,还 Pregunta 36
 117. Duìfāng______méiyǒu chéngyì, wǒmen______méiyǒu bìyào zài tán xiàqù le.
 118. 对方 ______没有诚意,我们 ______没有必要再谈下去了。
 119. A - Jìrán, jiù / 既然,就
  B - yídàn, jiù / 一旦,就
  C - jìrán, kěyǐ / 即然,可以
  D - yídàn, kěyǐ / 一旦,可以
  Pregunta 37
 120. Wǒmen rìchéng ānpái de fēicháng jǐn, dàn wǒ______yě yào qù kànkan nín.
 121. 我们日程安排得非常紧,但我 ______也要去看看您。
 122. A - zěnme / 怎么
  B - wúlùn rúhé / 无论如何
  C - wúlùn dōu / 无论都
  D - búlùn rúhé / 不论如何
  Pregunta 38
 123. Zhōngguórén sòng lǐwù de shíhou bú sòng______gěi péngyou.
 124. 中国人送礼物的时候不送 ______给朋友。
 125. A - shǒubiǎo / 手表
  B - zhōng / 钟
  C - yīfu / 衣服
  D - huā / 花
  Pregunta 39
 126. Zài xīnnián lǐ, Zhōngguórén bàinián de shíhou chángcháng shuō______.
 127. 在新年里,中国人拜年的时候常常说 ______。
 128. A - gōngxǐ fācái / 恭喜发财
  B - zàijiàn / 再见
  C - yílù-shùnfēng / 一路顺风
  D - shēngrì kuàilè / 生日快乐
  Pregunta 40
 129. Zhōngguó de wǔshíliù ge mínzú zhōng, nǎge mínzú de rénkǒu zuì duō? ______
 130. 中国的56个民族中,哪个民族的人口最多? ______
 131. A - Báizú / 白族
  B - Hànzú / 汉族
  C - Dǎizú / 傣族
  D - Zàngzú / 藏族

LiveZilla Live Chat Software

Accés al campus

Campus Avança
Campus Trainingtutor
Campus Adalid
Campus RosettaStone

Notícies

Cursos SOC 2018-2019
17-12-2018
Cursos SOC 2018-2019

Nous cursos subvencionats per persones en situació d'atur!!! 

Ja podeu fer la inscripció als cursos que es realitzaran al nostre centre de Mataró i Barcelona.


+info

Cursos Online Subvencionats per treballadors en actiu i en situació d'atur
13-11-2018
Cursos Online Subvencionats per treballadors en actiu i en situació d'atur Coneix la nostra oferta de cursos subvencionats pel Ministerio de Empleo i Fundae. Tenim cursos en Modalitat Online i Presencial al nostre centre de Mataró. 

Més info: http://trainingtutor.net/cursos.php

+info

Xarxes Socials 2.0
25-09-2018
Xarxes Socials 2.0

Últimes places disponibles!!! 

Curs subvencionat de la convocatòria FOAP 2017

Inici: Del 09-10-2018 al 26-10-2018

Horari: dies 09*-10-16-19-23-25 i 26 de 9:00 a 13:15 (*de 09 a 13:30)

Durada: 30 Hores

Centre: Mataró

Curs dirigit principalment a treballadors en situació d'atur que hagin cursat anteriorment una acció formativa corresponent a FOAP 2017: 

- Nivell d'estudis exigit. ESO o equivalent

 

+info

Vols rebre el nostre newsletter?

INSCRIU-ME

Els nostres clients


finalContent
FaceBook Twitter
Copyright © 2010 · Trainingtutor
Aquest web està optimitzat per una resolució de 1024 x 768px o superior.
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Válido

Powered by LA TACA

Internet Explorer 6+
Mozilla Firefox 3+.
Opera 9+
Safari 4+